Przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Żydowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela, ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50-374 Wrocław, NIP 8991693846, REGON 931092174, nr telefonu 71 338 49 99, e-mail sklep@stylauto.pl (dalej jako „Administrator”);

Państwa dane będą przetwarzane w celu: przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody, używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody; profilowania danych osobowych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania sklepu internetowego, bieżącego kontaktu z klientami itp., organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane: przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia; do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku wygaśnięcia umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do: przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).