Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin dotyczy warunków, zasad oraz sposobu sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego na stronie internetowej www.stylauto.pl, w tym zawierania z konsumentami umów sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Izabelę Żydowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela, ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50-374 Wrocław, posiadającą numer NIP: 8991693846 oraz numer REGON: 931092174, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)     adres e-mail – adres poczty elektronicznej umożliwiający przesyłanie wiadomości (porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej) poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

2)     Cookies – dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Klienta, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i Klienta.

3)     dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

4)     firma kurierska – spółkę DPD Sp. z o.o. z/s ul. Mineralna 15, 02 – 274 Warszawa.

5)     Kodeks Cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

6)     Klient – Konsumenta bądź Przedsiębiorcę składającego zamówienie na zakup towarów lub usług znajdujących się w gamie produktów Sprzedawcy zawartej na stronie internetowej.

7)     Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

8)     Konto on-line – prowadzone przez Sprzedawcę konto, służące Klientowi do składania zamówień.

9)     Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia.

10)  Produkt lub Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

11)  Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

12)  Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, prowadzącą do utworzenia Konta on-line i korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, w szczególności zaś zasady składania i realizacji Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

14)  Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.stylauto.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić wykonanie usług.

15)  Sprzedawca – Izabela Żydowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela, ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50-374 Wrocław, posiadająca numer NIP: 8991693846 oraz numer REGON: 931092174, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr tel. 71 338 49 99, adres e-mail: info@stylauto.pl.

16)  Strony – łącznie Klient oraz Sprzedawca.

17)  świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Klienta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych); dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

18)  Umowa na usługi - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Klientem na zasadach opisanych w Regulaminie.

19)  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

20)  Zamówienie – oświadczenie woli uzewnętrznione przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację: Klienta, Towaru dostępnego w Sklepie (mającego stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży), miejsca (odbioru Towaru, świadczenia lub dostawy) oraz formy płatności (ceny za Towar); która zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera bądź innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari w aktualnej wersji oraz obsługa plików cookies. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w szczególności założenia Konta on-line oraz zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail.

2.        Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu posiada Sprzedawca. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w tym teksty, grafika i kody źródłowe nie mogą być reprodukowane, przesyłane bądź wykorzystywane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony internetowej Sklepu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia Sprzedawcy wyrażonego na piśmie.

3.        Zakazane jest umieszczanie przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w opiniach o produktach treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

4.        Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich. Zabronione jest również nawoływanie do popełnienia przestępstwa, a także wszelka aktywność mająca charakter dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

5.        Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu, jego zasobów i udostępnionych funkcji, celem prowadzenia działalności, która naruszałaby interesy Sprzedawcy bądź negatywnie wpływała na funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zakazane jest też wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w szczególności do przesyłania przez Klientów wszelkich informacji handlowych, prowadzenia przez Klientów działalności komercyjnej lub reklamowej itp.

6.        Klient, który poweźmie informację, iż w Sklepie Internetowym zamieszczono treść niezgodną z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Sprzedawcy przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@stylauto.pl.

7.        Informacje dotyczące poszczególnych Produktów (lub pakietów Produktów), prezentowane w Sklepie, nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawartość Sklepu Internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.        Użytkownikami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Polski.

2.        Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Sklepu treści, materiałów i publikacji. Zmiany nie wpływają na treść umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmian.

4.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.

5.        Możliwość korzystania w pełni z zasobów Sklepu przez Klienta następuje po akceptacji Regulaminu oraz założeniu konta.

6.        Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi:

a.     prowadzenie Konta on-line, które umożliwia Klientowi m. in. składanie zamówień, zapisywanie danych teleadresowych oraz ich modyfikowanie i usuwanie, tworzenie list zakupów, przeglądanie historii zamówień; założenie konta, zminę hasła, przechowywanie produktów, porównywanie produktów, sprawdzanie stanu zamówień, przeglądanie najczęściej zamawianych rzeczy, oraz przeglądanie zakładki „Moje zgody”.

b.    newsletter, który umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o oferowanych przez niego Produktach, usługach, promocjach i konkursach.

7.        Umowa na usługi wymienione w ust. 6 zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Zasady zawarcia umowy obejmującej Konto on-line opisano w §5 i §6 Regulaminu.

8.        Umowę na usługę newslettera Klient zawiera z chwilą wyrażenia stosownej zgody zamieszczonej w sekcji "Newsletter" na stronach internetowych Sklepu lub pod formularzem kontaktowym, formularzem składania zamówienia bądź tworzenia Konta on-line i przesłania jej Sprzedawcy wraz z adresem e-mail Klienta.

9.        Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę na usługi składając stosowne oświadczenie na adres e-mail: info@stylauto.pl lub pocztą na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23A, 53-144 Wrocław. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu, Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zaprzestanie przesyłania newslettera lub usunie Konto on-line – w zależności od treści wypowiedzenia.

10.     Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę na usługi z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia jednego z ważnych powodów:

a.     korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający zapisy Regulaminu, w szczególności postanowienia §2 ust. 2 – 5 Regulaminu,

b.    korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego celem lub zakresem działalności Sklepu,

c.     likwidacji Sklepu Internetowego lub zmiany zakresu działalności przez Sprzedawcę.

11.     Wypowiedzenie Umowy na usługi przez Sprzedawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Klienta podany przy zakładaniu Konta on-line, bądź przy składaniu Zamówienia.

12.     Osoba zawierająca Umowę na usługi lub Umowę Sprzedaży w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną składa dodatkowo oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji tego rodzaju podmiotu.

 

§ 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES

1.        Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, składania zamówienia bez zakładania konta, korzystania z formularzy kontaktowych zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz zapisywania się do usługi newsletter), przetwarzane są przez Izabelę Żydowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą STYL AUTO P.H.U. Żydowska Izabela, ul. Cypriana Kamila Norwida 40 lok. 5, 50-374 Wrocław, NIP 8991693846, REGON 931092174, nr telefonu 71 338 49 99, adres e-mail info@stylauto.pl (administratora danych).

2.        Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego dostępnej tutaj.

 

§ 5

KONTO ON-LINE

1.        Rejestracja Konta on-line jest dobrowolna i bezpłatna.

2.        Zabrania się Klientom wykorzystywania Konta on-line do dokonywania działań na szkodę innych użytkowników.

3.        Klient odpowiada za użycie swojego Konta on-line przez osoby trzecie, a w przypadku nieuprawnionego jego wykorzystania Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie.

4.        Klient może się zalogować do Konta on-line za pomocą podanego podczas rejestracji adresu e-mail (login) oraz indywidualnego hasła.

5.        W każdej chwili Klient może dokonać zmiany hasła za pomocą funkcjonalności udostępnionych na Koncie on-line.

6.        Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym.

 

§ 6

PROCEDURA REJESTRACJI KONTA ON-LINE

1.        Klient wysyła za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie zgłoszenie rejestracyjne, zawierające niezbędne dane do realizacji przyszłych zamówień oraz ustala poprzez ten formularz hasło.

2.        Rejestracja wymaga zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta Regulaminu poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym okienka potwierdzającego, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3.        Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, kompletne i poprawne i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.

4.        Umowa na usługę prowadzenia Konta on-line zostaje zawarta między Stronami z chwilą przesłania przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego. Klient może rozpocząć korzystanie z Konta on-line po jego aktywowaniu. Aktywacja następuje poprzez specjalny link internetowy (potwierdzenie rejestracji) przesłany przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji.

5.        W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – poprzez zaznaczenie odpowiednich pól znajdujących się pod formularzem rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.        Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 5 nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy na usługę prowadzenia Konta on-line. Wymagane jest jedynie zaakceptowanie Polityki Prywatności i Regulaminu.

 

§ 7

ZAMÓWIENIA

1.        Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.        Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

3.        Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym nie jest konieczne założenie przez Klienta Konta on-line.

4.        Klient może składać Zamówienia:

•          w trybie on-line w Sklepie Internetowym za pośrednictwem posiadanego Konta on-line bądź bez jego zakładania;

•          wysyłając Zamówienie pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@stylauto.pl;

•          telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 71 338 49 99.

5.        Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.        Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane teleadresowe. Brak podania prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia.

 

§ 8

ETAPY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1.        W trakcie składania Zamówienia poprzez Sklep Internetowy Klient przechodzi przez następujące etapy:

•          logowanie się w Sklepie do Konta on-line lub złożenie zamówienia bez rejestracji,

•          wybór Towaru i dodanie go do Koszyka,

•          przejście do kasy w celu potwierdzenia zawartości Koszyka,

•          wybór sposobu i adresu dostawy Zamówienia,

•          wybór metody płatności za Zamówienie,

•          potwierdzenie realizacji Zamówienia.

2.        Potwierdzenie realizacji Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

3.        Do momentu potwierdzenia zawartości Koszyka Klient może swobodnie dysponować ilością i rodzajem Towaru, który się w nim znajduje.

4.        Po złożeniu Zamówienia – jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa – Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.        Jeśli Sprzedawca nie prześle Klientowi informacji, o której mowa w ust. 4 w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone przez Klienta płatności Sprzedawca zwraca stosując odpowiednio zapisy § 11 Regulaminu.

6.        W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę (np. z powodu braków Towaru na magazynie) Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail prześle informację o anulowaniu Zamówienia. Anulowanie Zamówienia oznacza brak obowiązku jego realizacji przez Sprzedawcę i może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia wskazanego przez Sprzedawcę, a jeżeli termin ten nie został określony – nie później niż w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

7.        W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie przelewem lub za pośrednictwem serwisu Dotpay, Sprzedawca może anulować Zamówienie, gdy płatność nie zostanie zrealizowana przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail prześle informację o anulowaniu Zamówienia. Anulowanie Zamówienia oznacza brak obowiązku jego realizacji przez Sprzedawcę.

8.        Status realizacji Zamówienia Klient może sprawdzić w zakładce „Moje Konto” po zalogowaniu na Koncie on-line.

9.        Jeżeli Klient stwierdzi niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w ust. 4 Regulaminu, winien niezwłocznie skorygować niezgodności kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 71 338 49 99 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@stylauto.pl.

10.     W przypadku złożenia Zamówienia nietypowego (np. niestandardowa ilość zamawianego Produktu, specjalne parametry techniczne zamawianego Produktu), Strony wspólnie ustalą termin realizacji Zamówienia i sposób dostawy poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy Sprzedawcy z Klientem.

 

§ 9

PŁATNOŚCI

1.        Ceny wskazane przy każdym z Towarów oraz przy kosztach dostawy są wyrażone w polskich złotych i podane są w kwotach brutto, czyli zawierających podatek VAT.

2.        Podane ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów związanych z ich dostawą, które są uzależnione od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta oraz od wartości i wielkości Zamówienia.

3.        O wysokości kosztów dostawy Klient będzie informowany przez Sprzedawcę przy składaniu zamówienia.

4.        Przy łącznej zawartości Koszyka powyżej 500 zł brutto koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

5.        Sprzedawca za zakupione Towary w Sklepie Internetowym przewiduje następujące sposoby płatności:

5.1. przelew bankowy – wykonywany po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w e-mailu z informacją o przyjęciu Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia od chwili otrzymania pełnej płatności za Zamówienie;
5.2. gotówka za pobraniem – w przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

5.3. gotówka przy odbiorze osobistym – w przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

            5.4. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Dotpay – w przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia od chwili otrzymania z serwisu Dotpay potwierdzenia poprawnego wykonania pełnej płatności za Zamówienie.

6.        W razie wyboru płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu Dotpay Klient zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Dotpay umożliwiającego realizację transakcji.

 

§10

WYSYŁKA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.        Sprzedawca zamieszcza przy każdym z Towarów informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do jego dostarczenia. Termin ten liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu.

2.        Widoczny termin dostawy przy Towarze oznacza, że jest on dostępny. W przypadku braku dostępności Towaru, pojawi się informacja o możliwości sprawdzenia jego osiągalności u Sprzedawcy poprzez wskazany formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

3.        Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient ma również możliwość osobistego odebrania zamówionego Towaru w punkcie obsługi klienta Sprzedawcy zlokalizowanym we Wrocławiu (53-144) przy ul. Bolesława Ulanowskiego 23A w dni robocze w godzinach 9 – 17.

4.        Sposób dostawy, o którym mowa w ust. 3 wybiera Klient przy składaniu Zamówienia.

5.        Do przesyłki z Towarem Sprzedawca dołącza paragon. Klient może zażądać od Sprzedawcy wystawienia faktury VAT, poprzez wprowadzenie tej informacji w okienku Uwagi podczas składania Zamówienia, podając dane niezbędne do wystawienia faktury.

6.        Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (w formacie PDF) i wysyła ją Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub na adres zapisany na Koncie on-line Klienta – jeśli Klient zażądał wystawienia faktury zgodnie z ust. 5 oraz wyraził zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej podczas składania Zamówienia. Jeśli Klient nie wyraził takiej zgody, faktura VAT zostanie wysyłana w formie papierowej wraz z Towarem.

7.        Sprzedawca zaleca dokładne sprawdzenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar w chwili jej doręczania przez firmę kurierską. W szczególności, w momencie odbioru przesyłki, w obecności pracownika firmy kurierskiej, Klient ma prawo sprawdzić, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klientowi okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient może zażądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

8.        Protokół ustalenia stanu przesyłki, o którym mowa w ust. 7 winien zawierać szczegółowy opis stanu opakowania otrzymanego Towaru oraz okoliczności, które pomogą wykluczyć udział Klienta w szkodzie i będą stanowić istotny dowód potwierdzający fakt, iż szkoda powstała podczas transportu. Sprzedawca zaleca bezzwłoczne (w tym samym dniu) poinformowanie Działu Obsługi Klienta Sklepu na adres e-mail: info@stylauto.pl lub telefonicznie na nr 71 338 49 99 o okoliczności uszkodzenia przesyłki i sporządzenia protokołu.

7.        W sytuacji, gdy Klient będzie nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo lub podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki lub kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotu zamówionego Towaru do Sklepu przez firmę kurierską, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, celem ustalenia ponownego terminu dostawy i kosztów z tym związanych.

 

§ 11

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.        Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zakupionego Towaru bez podawania przyczyny.

2.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

            1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

            2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

            3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

            4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

            5) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

            6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien poinformować Sprzedawcę na adres e-mail: info@stylauto.pl lub pocztą na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23A, 53-144 Wrocław o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4.        Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.        Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

6.        Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie e-maila bądź na piśmie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.        W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

8.        Wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

9.        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.     Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23A, 53-144 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

12.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

13.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 12

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA USŁUGI

1.        Klient, będący Konsumentem, który zawarł Umowę na usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy.

2.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy na usługi Konsument powinien poinformować Sprzedawcę na adres e-mail: info@stylauto.pl lub pocztą na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23A, 53-144 Wrocław o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3.        Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.        Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

5.        Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie e-maila bądź na piśmie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.        W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy na usługi zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 13

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1.        Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

2.        Sprzedawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

3.        Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na zasadach rękojmi uregulowanej w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

4.        W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5.        Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stylauto.pl lub telefonicznie: 71 338 49 99 lub pisemnie na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.

6.        Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), otrzymany dokument zakupu Towaru, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.

7.        W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.

8.        Jeżeli podane przez Klienta w reklamacji dane będą wymagać uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w określonym terminie.

9.        Sprzedawca na piśmie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na wskazany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informując Klienta o proponowanych dalszych działaniach, mających na celu rozpatrzenie reklamacji.

10.     W przypadku określonym w ust. 8, termin rozpatrzenia reklamacji wskazany w ust. 9 zaczyna bieg od dnia doręczenia Sprzedawcy kompletnych danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji.

11.     Jeśli reklamacja dotyczy realizacji Zamówienia, Klient, którego reklamacja dotyczy może przyjąć zaproponowany przez Sprzedawcę sposób załatwienia reklamacji, wysyłając w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji Sprzedawcy, jej akceptację na adres: info@stylauto.pl lub telefonicznie: 71 338 49 99 lub pisemnie na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.

12.     W przypadku nie przyjęcia przez Klienta propozycji Sprzedawcy co do sposobu załatwienia reklamacji, postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane.

13.     Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Klienta mogą nie być rozpatrzone.

14.     Sprzedawca informuje, że nie udziela gwarancji na Towar. Produkty mogą być jednak objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Gwarancja (jeżeli została udzielona przez gwaranta) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

 

§14

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.        Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu.

2.        Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stylauto.pl lub telefonicznie: 71 338 49 99 lub pisemnie na adres: PHU Stylauto, ul. Ulanowskiego 23a, 53-144 Wrocław.

3.        Reklamacja powinna zawierać niezbędne dane Klienta (umożliwiające jego identyfikację), dokładny opis przyczyn reklamacji oraz wskazanie żądań wobec Sprzedawcy.

4.        Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.        Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 15

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie postanowienie to zostanie wyłączone i nie będzie obowiązywać Stron, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu będą obowiązywać i będą wiązać Strony.

 

§ 16
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1.        Strony zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z zawartą umową, w drodze negocjacji.

2.        Jeżeli podjęte negocjacje nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile Strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory – w przypadku, gdy Klientem jest Przedsiębiorca – rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3.        Jeżeli Klientem jest Konsument właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.        Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku.

5.        Konsument może jednak skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, np. z mediacji lub sądownictwa polubownego. Konsument w szczególności może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, bądź zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę, nie większych nich wartość Zamówienia.

2.        Indywidualne ustawienia komputera bądź innego urządzenia, na którym Klient przegląda zawartość Sklepu Internetowego mogą powodować różnice pomiędzy wyglądem Towaru w rzeczywistości a prezentacją Towaru na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie (kolory, proporcje itp.).

3.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwględnie obowiązuące przepisy prawa polskiego.

4.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

a.     konieczności dostosowania Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

b.    konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;

c.     rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu;

d.    zmiany zakresu działalności Sprzedawcy;

e.     konieczności poprawienia błędów, i omyłek pisarskich w Regulaminie;

f.     zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

g.    przeciwdziałania nadużyciom;

h.     konieczności poprawy procesu obsługi Klientów i zawierania umów.

5.        Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego, a Klient posiadający Konto on-line – także poprzez wysłanie mu powiadomienia na wskazany adres e-mail wraz z tekstem nowego Regulaminu.

6.        W przypadku Klientów posiadających Konto on-line zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianie Regulaminu, o ile Klient przed tą datą nie wypowie umowy o prowadzenie Konta on-line w Sklepie.

7.        W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy Sprzedaży, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

8.        Dane Sprzedawcy do kontaktu:

a.     Adres e-mail: info@stylauto.pl

b.    numer telefonu: + 48 71 338 49 99

c.     adres: PHU Stylauto Żydowska Izabela, ul. Ulanowskiego 23a; 53-144 Wrocław  

 

 

 

załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Formularz odstąpienia od umowy